Tác giả: Barbara Sher

Lượng may mắn đến với bạn phụ thuộc vào bạn sẵn lòng hành động đến thế nào.
The amount of good luck coming your way depends on your willingness to act.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn theo lối quá an toàn, bạn đang bước vào mạo hiểm lớn nhất trong đời. Thời gian là tài sản duy nhất chúng ta có.
When you play it too safe, you’re taking the biggest risk of your life. Time is the only wealth we’re given.