Từ khóa: Cạnh tranh

Hatred will take you down. Khi cạnh tranh, đừng mang theo lòng hận thù. Hận thù sẽ kéo bạn ngã.
When you are competing with one another, don’t bring hatred along.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự cạnh tranh lớn nhất tôi phải đối mặt là cạnh tranh với bản thân mình để trở nên tốt đẹp hơn.
The best competition I have is against myself, to become better.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn coi tất cả mọi người xung quanh là kẻ thù, mọi người quanh bạn sẽ là kẻ thù của bạn.
If you view everyone as your enemies, everyone around you will be your enemies.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong khi quy luật của sự cạnh tranh có thể đôi lúc khó khăn cho mỗi cá thể, nó là tốt nhất cho giống loài, bởi vì nó cho phép sự sống còn của những cá thể phù hợp nhất trong mọi lĩnh vực.
And while the law of competition may be sometimes hard for the individual, it is best for the race, because it ensures the survival of the fittest in every department.

Tác giả:
Từ khóa:

Không ai lên được rất cao nhờ kéo người khác xuống. Người thương nhân thông minh không đẩy đổ đối thủ cạnh tranh. Người lao động biết suy nghĩ không làm khó người làm việc với mình. Đừng đẩy đổ bạn bè. Đừng đẩy đổ kẻ địch. Đừng đẩy đổ chính mình.
No man ever got very high by pulling other people down. The intelligent merchant does not knock his competitors. The sensible worker does not work those who who work with him. Don’t knock your friends. Don’t knock your enemies. Don’t knock yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ cạnh tranh về giá, thay vì thế, hãy cạnh tranh về dịch vụ và sự đổi mới.
Never ever compete on prices, instead compete on services and innovation.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Cạnh tranh cũng giống như chơi cờ. Nếu bạn thua, chúng ta luôn có thể chơi ván tiếp. Cả hai người chơi không bao giờ nên đánh nhau.
Competition is similar to playing a board of chess. If you lose, we can always have another round. Both players should never fight.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn nên học hỏi từ đối thủ cạnh tranh, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ tiêu tùng.
You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự cạnh tranh mang tới những điều tốt đẹp nhất ở sản phẩm và những điều xấu xa nhất ở con người.
Competition brings out the best in products and the worst in man.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những ai cạnh tranh dữ dội lẫn nhau đều là những kẻ khờ.
Those that compete aggressively with one another are the foolish ones.

Tác giả:
Từ khóa:

Thậm chí dù đối thủ cạnh tranh của bạn nhỏ bé về kích cỡ hay yếu ớt, bạn cũng nên nghiêm túc đối mặt và coi anh ta như người khổng lồ. Cũng như vậy, thậm chí dù đối thủ cạnh tranh của bạn lớn khổng lồ, bạn cũng không nên coi mình là kẻ yếu.
Even if your competitor is still small in size or weak, you should take him seriously and treat him as a giant. Likewise, even if your competitor is massive in size, you shouldn’t regard yourself as a weakling.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không cạnh tranh với bất cứ ai trừ chính mình. Mục tiêu của tôi là luôn không ngừng tự tiến bộ.
I am not in competition with anyone but myself. My goal is to improve myself continuously.

Bạn không cạnh tranh với bất cứ ai khác. Bạn chỉ cạnh tranh với chính mình để làm được tốt nhất với bất cứ điều gì mình nhận được.
You are not competing with anyone else. You are only competing with yourself to do the best with whatever you have received.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quên đối thủ cạnh tranh đi, hãy tập trung vào khách hàng.
Forget about your competitors, just focus on your customers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn không biết đối thủ cạnh tranh của mình ở đâu, hay quá tự tin và trịch thượng về đối thủ của mình, hay không thể hiểu được làm sao đối thủ của mình trở thành mối đe dọa thực sự, bạn chắc chắn sẽ rớt lại phía sau. Đừng là “họ” trong câu thành ngữ này: Đầu tiên họ ngó lơ bạn, sau đó họ cười nhạo bạn, rồi họ đấu với bạn, rồi bạn thắng.
If you do not know where your competitor is, or overconfident and snobbish about your competitor, or are unable to comprehend how your competitor became a real threat, you will surely fall behind him. Don’t be the “they” in this idiom: First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy khống chế chi phí của mình tốt hơn đối thủ. Đây là chỗ bạn luôn có thể tìm thấy lợi thế cạnh tranh.
Control your expenses better than your competition. This is where you can always find the competitive advantage.

Tác giả:
Từ khóa:

Ganh đua là chuyện tốt nhưng quá ganh đua sẽ mang lại hiệu quả ngược lại.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng tôi thực sự canh trạnh với chính mình, chúng tôi không chi phối được việc người khác hoạt động như thế nào.
We are really competing against ourselves, we have no control over how other people perform.

Tác giả:
Từ khóa: ,