Người không thể dùng lý trí là kẻ ngu. Người không chịu dùng lý trí là kẻ mù quáng. Người không dám dùng lý trí là nô lệ.
He that cannot reason is a fool. He that will not is a bigot. He that dare not is a slave.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-23T15:21:04+07:00 DanhNgon.Net