Từ khóa: Tập trung

Để suy nghĩ rõ ràng, người ta phải sắp xếp để định kỳ có những khoảng thời gian cô độc khi mà họ có thể tập trung và ấp ủ trí tưởng tượng mà không bị sao nhãng.
To do much clear thinking a person must arrange for regular periods of solitude when they can concentrate and indulge the imagination without distraction.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy tập trung. Đừng chỉ loạng choạng suốt cả ngày.
Pay attention. Don’t just stagger through the day.

Tác giả:
Từ khóa:

Một giờ làm việc cường độ cao đáng giá bằng cả một ngày mơ mộng.
One intense hour is worth a dreamy day.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự tập trung là bí mật của sức mạnh.
Concentration is the secret of strength.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy là vua trong những giấc mơ của mình. Hãy lập lời thề rằng bạn sẽ vươn tới vị trí đó, với danh vọng không vết nhơ, và đừng lập lời thề nào khác có thể lấy mất sự tập trung của bạn.
Be king in your dreams. Make your vow that you will reach that position, with untarnished reputation, and make no other vow to distract your attention.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lời khuyên tốt nhất mà tôi từng biết về chủ đề tập trung là: Dù bạn đang ở bất cứ đâu, hãy ở đó đi.
The best advice I ever came across on the subject of concentration is: Wherever you are, be there.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự tập trung là khẩu hiệu của tôi – đầu tiên là trung thực, sau đó là chăm chỉ, và rồi đến sự tập trung.
Concentration is my motto – first honesty, then industry, then concentration.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi mọi tài nguyên tinh thần và thể xác đều tập trung, sức mạnh để giải quyết vấn đề được nhân lên nhiều lần.
When every physical and mental resources is focused, one’s power to solve a problem multiplies tremendously.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người thành công là những người đã chọn một hướng đi rồi đeo bám nó.
The men who have succeeded are men who have chosen one line and stuck to it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vùng ý thức rất nhỏ. Nó chỉ chấp nhận một vấn đề trong một thời điểm.
The field of consciousness is tiny. It accepts only one problem at a time.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều quan trọng đầu tiên trong sự phát triển của trẻ nhỏ là sự tập trung. Đứa trẻ tập trung sẽ vô cùng vui vẻ.
The first essential for the child’s development is concentration. The child who concentrates is immensely happy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có thể đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực lao động nào. Luôn luôn có không gian trên đỉnh cao đối với mọi theo đuổi. Hãy tập trung mọi suy nghĩ và năng lượng vào những nhiệm vụ của mình.
Success can be attained in any branch of human labor. There is always room at the top in every pursuit. Concentrate all your thought and energy upon the performance of your duties.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khả năng tập trung trong thời gian dài là rất quan trọng để đạt được những thành tựu khó.
To be able to concentrate for a considerable time is essential to difficult achievement.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thành công không phải phép màu nhiệm hay trò lừa gạt – nó chỉ đơn giản là học cách tập trung.
Success isn’t magic or hocus-pocus – it’s simply learning how to focus.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một trong những lý do thất bại chính của những nhà kinh doanh trẻ là thiếu sự tập trung.
One great cause of failure of young men in business is lack of concentration.

Thứ gây sao nhãng chỉ là sự sao nhãng nếu bạn chú ý vào nó.
A distraction is only a distraction if you pay attention to it.

Tác giả:
Từ khóa:

Việc lập mục tiêu có sức mạnh bởi nó tạo ra sự tập trung. Nó mài sắc giấc mơ. Nó cho ta khả năng để chú trọng vào đúng hành động ta cần để đạt được mọi thứ ta khao khát trong đời.
Goal-setting is powerful because it provides focus. It shapes our dreams. It gives us the ability to hone in on the exact actions we need to perform to achieve everything we desire in life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi càng có lòng biết ơn, tôi càng có được nhiều hơn. Đó là bởi vì chắc chắn rằng điều mà bạn tập trung vào sẽ mở rộng. Khi bạn tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn.
The more thankful I became, the more my bounty increased. That’s because – for sure – what you focus on expands. When you focus on the goodness in life, you create more of it.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn viết xuống ý tưởng của mình, bạn tự động tập trung toàn bộ sự chú ý vào chúng. Ít ai trong chúng ta có thể vừa viết xuống một ý nghĩ vừa nghĩ một ý nghĩ khác cùng một lúc. Bởi vậy cây bút và tờ giấy là công cụ tuyệt hảo để tập trung.
When you write down your ideas you automatically focus your full attention on them. Few if any of us can write one thought and think another at the same time. Thus a pencil and paper make excellent concentration tools.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thành công trong bất kỳ nỗ lực nào cũng đòi hỏi sự chú ý cao độ vào chi tiết, và sự tập trung hoàn toàn.
Success in any endeavor requires single-minded attention to detail and total concentration.

Tác giả:
Từ khóa: ,