Tác giả: Rene Descartes

Nếu bạn muốn trở thành người theo đuổi sự thật, bạn cần phải ít nhất một lần trong đời hoài nghi mọi thứ bằng hết sức của mình.
If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?
An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.
Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi vấn đề tôi giải quyết trở thành quy luật được sử dụng sau đó để giải quyết các vấn đề khác.
Each problem that I solved became a rule, which served afterwards to solve other problems.

Tác giả:
Từ khóa:

Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng là biết sử dụng nó.
It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi tư duy nên tôi tồn tại.
I think; therefore I am.

Tác giả:
Từ khóa:

Trừ tư tưởng của ta, chẳng có gì tuyệt đối nằm trong tay ta.
Except our own thoughts, there is nothing absolutely in our power.

Tác giả:
Từ khóa:

Bất cứ khi nào có ai định xúc phạm tôi, tôi cố gắng nâng tâm hồn mình lên tầm cao mà sự xúc phạm không thể với tới được.
Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it.

Tác giả:
Từ khóa:

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.
You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.
Perfect numbers like perfect men are very rare.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì được phân phối công bằng hơn lương tri: không ai nghĩ mình cần nhiền hơn những gì mình đã sẵn có.
Nothing is more fairly distributed than common sense: no one thinks he needs more of it than he already has.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi thứ tự nó đã là minh chứng.
Everything is self-evident.

Tác giả:
Từ khóa: