Từ khóa: Toán học

Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có giá trị cao hơn việc giải quyết nó.
In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it.

Tác giả:
Từ khóa:

Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của nó.
The essence of mathematics lies in its freedom.

Tác giả:
Từ khóa:

Số nguyên tố là để nhân chứ không phải để cộng.
Prime numbers are meant to be multiplied, not added.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong toán học không có cuộc luận chiến nào thực sự.
In mathematics there are no true controversies.

Tác giả:
Từ khóa:

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quy luật của toán học càng liên hệ tới thực tế càng không chắc chắn, và càng chắc chắn thì càng ít liên hệ tới thực tế.
As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Các nhà toán học đứng trên vai nhau.
Mathematicians stand on each other’s shoulders.

Tác giả:
Từ khóa:

Những nhà toán học chúng tôi tất cả đều hơi điên rồ.
We mathematicans are all a bit crazy.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Mỗi vấn đề tôi giải quyết trở thành quy luật được sử dụng sau đó để giải quyết các vấn đề khác.
Each problem that I solved became a rule, which served afterwards to solve other problems.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có người nào không tạo ra toán học mà lại là thầy toán giỏi. Sách giáo khoa, tài liệu học tập – những thứ này không tiếp cận tầm quan trọng của việc truyền tải toán học thực sự là gì, hướng tới đâu, và hiện tại nó liên hệ như thế với ngành cụ thể đang dạy nó. Điều thực sự quan trọng là việc truyền tải tinh thần của toán học. Đó là một tinh thần động hơn là tĩnh – một tinh thần tìm kiếm có kỷ luật những cuộc phiêu lưu của trí tuệ.
There is no thing as a man who does not create mathematics and yet is a fine mathematics teacher. Textbooks, course material-these do not approach in importance the communication of what mathematics is really about, of where it is going, and of where it currently stands with respect to the specific branch of it being taught. What really matters is the communication of the spirit of mathematics. It is a spirit that is active rather than contemplative-a spirit of disciplined search for adventures of the intellect. Only as adventurer can really tell of adventures.

Tác giả:
Từ khóa:

Toán học là hoàng hậu của khoa học, và số học là hoàng hậu của toán học.
Mathematics is the queen of science, and arithmetic the queen of mathematics.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng nghĩ rằng toán học khó khăn và rối ren, và bị thường thức ghét bỏ. Nó chỉ là sự siêu trần hóa thường thức mà thôi.
Do not imagine that mathematics is hard and crabbed, and repulsive to common sense. It is merely the etherealization of common sense.

Tác giả:
Từ khóa:

Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.
Perfect numbers like perfect men are very rare.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội.
Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.

Tác giả:
Từ khóa:

Các phát hiện trong toán học, cũng như hoa violet trong rừng vào mùa xuân, cũng có mùa màng của mình, mùa mà không con người nào có thể đẩy nhanh hay trì hoãn.
Mathematical discoveries, like springtime violets in the woods, have their season which no human can hasten or retard.

Tác giả:
Từ khóa:

Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi.
Politics is for the present, but an equation is for eternity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thậm chí ngay cả trong trò chơi của con trẻ cũng có những điều khiến nhà toán học vĩ đại nhất phải quan tâm.
Even in the games of children there are things to interest the greatest mathematician.

Tác giả:
Từ khóa: