Tác giả: Frank Herbert

Bạn căm ghét điều gì? Điều đó nói lên con người bạn.
What do you despise? By this are you truly known.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mục đích của luận cứ là thay đổi bản chất của sự thật.
The purpose of argument is to change the nature of truth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ sáng suốt hiểu rằng người biết thỏa mãn không bao giờ nghèo, trong khi người hay bất mãn chẳng bao giờ giàu.
It is a wise man that does know the contented man is never poor, whilst the discontented man is never rich.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có kết thúc thực sự. Đó chỉ là nơi mà bạn ngừng câu chuyện.
There is no real ending. It’s just the place where you stop the story.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ thù khiến bạn mạnh mẽ hơn, đồng minh khiến bạn yếu đuối hơn.
Enemies make you stronger, allies make you weaker.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi người sáng suốt không hiểu, anh ta nói: “Tôi không hiểu.” Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự ngu dốt của mình. Họ im lặng trong khi câu hỏi có thể đem đến cho họ tri thức.
When a wise man does not understand, he says: “I do not understand.” The fool and the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when a question could bring them wisdom.

Bất cứ con đường nào dẫn thẳng tới cuối đường chẳng dẫn thực đến đâu. Chỉ leo núi một chút để biết đó là ngọn núi. Từ đỉnh núi, bạn chẳng thấy được cả ngọn núi.
Any road followed precisely to its end leads precisely nowhere. Climb the mountain just a little bit to test it’s a mountain. From the top of the mountain, you cannot see the mountain.

Tác giả:
Từ khóa:

Thay đổi là bản chất của vũ trụ chúng ta.
Chance is the nature of our universe.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đứa trẻ không chịu đi trong bộ giáp của cha mình, đây là biểu tượng cho khả năng độc nhất vô nhị của con người. “Tôi không phải trở thành giống như cha mình. Tôi không phải tuân theo các nguyên tắc của cha mình, hay thậm chí tin vào những gì mà ông tin. Đây là sức mạnh của tôi như một con người, khiến tôi có thể tự lựa chọn điều gì để tin và điều gì không thể tin, điều mình sẽ trở thành và điều mình sẽ không trở thành.”
The child who refuses to travel in the father’s harness, this is the symbol of man’s most unique capability. “I do not have to be what my father was. I do not have to obey my father’s rules or even believe everything he believed. It is my strength as a human that I can make my own choices of what to believe and what not to believe, of what to be and what not to be.”

Tác giả:
Từ khóa:

Đức tin có thể bị thao túng. Chỉ tri thức là nguy hiểm.
Belief can be manipulated. Only knowledge is dangerous.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để hiểu rõ một thứ, hãy hiểu những giới hạn của nó; Chỉ khi bị dồn quá sức chịu đựng, nó mới bộc lộ bản chất thực sự.
To know a thing well, know it’s limits; Only when pushed beyond it’s tolerance will it’s true nature be seen.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta chỉ học được từ sách và các ví dụ rằng một số thứ có thể làm được. Học hỏi thực sự yêu cầu bạn phải thực hiện chúng.
One learns from books and example only that certain things can be done. Actual learning requires that you do those things.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy sống cuộc đời tốt nhất mà bạn có thể. Cuộc sống là một trò chơi mà luật chơi bạn sẽ học được nếu bạn nhảy thẳng vào nó và chơi hết mình. Nếu không, bạn sẽ bị bất ngờ, không ngừng sửng sốt trước luật chơi luôn thay đổi. Những kẻ không chơi thường than vãn và phàn nàn rằng vận may luôn lướt qua họ. Họ không chịu nhận ra rằng họ có thể tự tạo cho mình một ít vận may.
Live the best life you can. Life is a game whose rules you learn if you leap into it and play it to the hilt. Otherwise, you are caught off balance, continually surprised by the shifting play. Non-players often whine and complain that luck always passes them by. They refuse to see that they can create some of their own luck.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Những người tôi không tin tưởng nhất là những người muốn cải thiện cuộc sống của chúng ta nhưng lại chỉ có một hướng hành động.
The people I distrust most are those who want to improve our lives but have only one course of action.

Tác giả:
Từ khóa:

Cây liễu ngả theo chiều gió và sinh trưởng cho tới một ngày nó trở thành nhiều cây liễu – một bức tường chống gió.
The willow submits to the wind and prospers until one day it is many willows – a wall against the wind.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu tất cả những người quanh bạn cùng tin vào một điều gì đó, bạn sẽ nhanh chóng bị lôi kéo cùng chia sẻ niềm tin đó.
If all those around you believe some particular thing, you will soon be tempted to share in that belief.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta sử dụng quyền lực bằng cách nắm khẽ nó. Nắm quá chặt cũng có nghĩa là bị quyền lực chiếm hữu, và trở thành nạn nhân cho nó.
One uses power by grasping it lightly. To grasp too strongly is to be taken over by power, and thus to become its victim.

Tác giả:
Từ khóa:

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Rất thường xuyên ta thấy người đang giận dữ chẳng nghe được lời nói từ nội tâm mình.
How often it is that the angry man rages denial of what his inner self is telling him.

Tác giả:
Từ khóa: ,

“Có gì đó” không thể sinh ra từ “không có gì”.
Something cannot emerge from nothing.

Tác giả:
Từ khóa: