Từ khóa: Tranh luận

Ai không hiểu được cách ướp băng suy nghĩ của mình cũng không nên bước vào ngọn lửa tranh luận.
Those who cannot understand how to put their thoughts on ice should not enter into the heat of debate.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc tranh luận tồi tệ nhất không phải là khi quan điểm của người này chống lại quan điểm của người khác, cuộc tranh luận tồi tệ nhất là khi hai người nói về cùng một thứ – và tranh cãi về cách hiểu, và hai cách hiểu khác nhau nhiều về phẩm chất.
The most terrible fight is not when there is one opinion against another, the most terrible is when two men say the same thing – and fight about the interpretation, and this interpretation involves a difference of quality.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cho dù bạn làm gì trong cuộc đời, cũng hãy khiến xung quanh đều là những người thông minh sẽ tranh luận với mình.
Whatever you do in life, surround yourself with smart people who’ll argue with you.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta cần dạy con trẻ cách tranh luận về những vấn đề lớn trong cuộc sống. Tranh luận củng cố những điều trẻ tin và cho phép trẻ tự bảo vệ bản thân trước những luồng tư tưởng sẽ đến trước chúng.
We need to teach our children how to debate the major life issues. Debate strengthens their beliefs and enables them to defend themselves against ideologies that are going to come their way.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số góc nhìn đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.
I’ve always felt that a person’s intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng cao giọng, hãy cải thiện luận điểm.
Don’t raise your voice, improve your argument.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi cuộc tranh luận ngã ngũ, sự phỉ báng trở thành vũ khí của kẻ thua cuộc.
When the debate is lost, slander becomes the tool of the loser.

Tác giả:
Từ khóa:

Lập trường của tôi là trung lập có vũ trang.
My standpoint is armed neutrality.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng cất to tiếng, hãy cản thiện luận điểm.
Don’t raise your voice, improve your argument.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy luôn sẵn lòng nhìn cả hai mặt của luận điểm. Hiểu quan điểm đối lập là cách tốt nhất để củng cố quan điểm của bạn.
Always be willing to look at both sides of the argument. Understanding the other side is the best way to strengthen your own.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi tôi bất đồng ý kiến với một người hiểu lý lẽ, tôi để thực tế làm trọng tài cuối cùng. Nếu tôi đúng, anh ta sẽ học hỏi được; nếu tôi sai, tôi sẽ học hỏi được; một trong hai chúng tôi sẽ thắng, nhưng cả hai đều thu được lợi ích.
When I disagree with a rational man, I let reality be our final arbiter; if I am right, he will learn; if I am wrong, I will; one of us will win, but both will profit.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đừng bao giờ tranh cãi ở bàn ăn, bởi người không đói luôn thắng thế.
Never argue at the dinner table, for the one who is not hungry always gets the best of the argument.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi yêu thích sự tranh luận, tôi yêu thích sự bàn cãi. Tôi không mong ai chỉ ngồi đó và đồng ý với tôi, đó không phải là nhiệm vụ của họ.
I love argument, I love debate. I don’t expect anyone just to sit there and agree with me, that’s not their job.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.

Mục đích của luận cứ là thay đổi bản chất của sự thật.
The purpose of argument is to change the nature of truth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi tranh luận với người khác mà hùng hổ, đỏ mặt tía tai sẽ tự đưa mình vào thế yếu; càng nói nhẹ ngàng êm tai lại càng có sức thuyết phục.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn tranh cãi và gây hấn và phủ nhận người khác, bạn có thể đôi lúc giành được chiến thắng; nhưng đó chỉ là chiến thắng rỗng tuếch bởi bạn sẽ không bao giờ có được thiện ý của đối thủ.
If you argue and rankle and contradict, you may achieve a victory sometimes; but it will be an empty victory because you will never get your opponent’s good will.

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.
A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Phụ nữ nói lời cuối trong mọi cuộc tranh cãi. Sau đó bất cứ câu gì nam giới nói đều khởi đầu cho một cuộc tranh cãi mới.
Women get the last word in every argument. Anything a man says after that is the beginning of a new argument.

Tác giả:
Từ khóa: , ,