Từ khóa: Bất mãn

Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
请你用慈悲心和温和的态度,把你的不满与委屈说出来,别人就容易接受。

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sức nặng của thế giới là tình yêu. Dưới gánh nặng của sự cô độc, dưới gánh nặng của sự bất mãn.
The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction.

Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.
We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái bánh tệ nhất của cỗ xe tạo ra nhiều âm thanh nhất.
The worst wheel of the cart makes the most noise.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
你不要一直不满人家, 你应该一直检讨自己才对。不满人家,是苦了你自己。

Tác giả:
Từ khóa:

Người bất mãn khó tìm được ghế dễ ngồi.
The discontented man finds no easy chair.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ sáng suốt hiểu rằng người biết thỏa mãn không bao giờ nghèo, trong khi người hay bất mãn chẳng bao giờ giàu.
It is a wise man that does know the contented man is never poor, whilst the discontented man is never rich.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất mãn là sự sự cần thiết đầu tiên cho tiến bộ.
Discontent is the first necessity of progress.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ.
Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự bất mãn tốt đẹp là dấu hiệu của tiến bộ.
Healthy discontent is the prelude to progress.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người bất mãn với bản thân mình thì có thể làm gì?
The man who is dissatisfied with himself, what can he do?

Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn đau khổ, sức sáng tạo của bạn là lớn nhất – bạn phải đổ tất cả năng lượng của mình vào thứ khác để không nghĩ tới nỗi đau. Sự thỏa mãn là kẻ sát nhân đối với sáng tạo, nhưng đừng lo – tôi rất có khả năng khiến mình bất mãn.
When you’re heartbroken, you’re at your most creative – you have to channel all your energies into something else to not think about it. Contentment is a creativity killer, but don’t worry – I’m very capable of making myself discontented.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người bất mãn ở một nơi khó thấy hài lòng ở nơi khác.
He that is discontented in one place will seldom be content in another.

Tác giả:
Từ khóa: