Từ khóa: Thắc mắc

Những câu hỏi chất lượng tạo nên cuộc đời chất lượng.
Quality questions create a quality life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Học sinh hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn cũng tốt; chúng dễ xử lý hơn là những sai lầm ngớ ngẩn.
It’s okay for students to ask dumb questions; they’re easier to handle than dumb mistakes.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Các câu hỏi cho ta chìa khóa để mở ra tiềm năng không giới hạn của mình.
Questions provide the key to unlocking our unlimited potential.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không phải câu hỏi nào cũng xứng đáng có câu trả lời.
‘Tis not every question that deserves an answer.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ ngu dốt hỏi những câu hỏi mà người thông thái đã trả lời cả ngàn năm trước.
Ignorant men raise questions that wise men answered a thousand years ago.

Những người thành công hỏi những câu hỏi hay hơn, và kết quả là họ có được câu trả lời hay hơn.
Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi người sáng suốt không hiểu, anh ta nói: “Tôi không hiểu.” Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự ngu dốt của mình. Họ im lặng trong khi câu hỏi có thể đem đến cho họ tri thức.
When a wise man does not understand, he says: “I do not understand.” The fool and the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when a question could bring them wisdom.

Mỗi người sẽ sớm học được mình hiểu biết ít đến thế nào khi con trẻ bắt đầu đặt câu hỏi.
A person soon learns how little he knows when a child begins to ask questions.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta bỏ quá nhiều thời gian để nghĩ về những câu hỏi đến nỗi ta thường bỏ lỡ câu trả lời ở ngay trước mắt.
We spend so much time thinking about our questions that we often miss the answer right in front of our eyes.

Tác giả:
Từ khóa: