Tác giả: Conrad Hilton

Sự nhiệt tình là yếu tố sống còn trong thành công cá nhân.
Enthusiasm is a vital element in individual success.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ở đây có sự bao la, và tôi tin rằng những người sinh ra ở đây hít thở sự bao la ấy vào tâm hồn. Họ mơ những giấc mơ lớn và nghĩ những suy nghĩ lớn, bởi vì không có gì rào họ lại.
There’s a vastness here and I believe that the people who are born here breathe that vastness into their soul. They dream big dreams and think big thoughts, because there is nothing to hem them in.

Tác giả:
Từ khóa:

Thành công có lẽ liên quan đến hành động. Những người thành công không ngừng vận động. Họ phạm sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc.
Success seems to be connected to action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.