Từ khóa: Tự nhiên

Tự nhiên là nguồn của mọi tri thức thật sự. Tự nhiên có lý lẽ riêng, luật lệ riêng, tự nhiên không có hệ quả khi không óc nguyên nhân, không có sáng tạo khi không cần thiết.
Nature is the source of all true knowledge. She has her own logic, her own laws, she has no effect without cause nor invention without necessity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quyền năng sáng tạo của tự nhiên vượt xa bản năng hủy diệt của con người.
Nature’s creative power is far beyond man’s instinct of destruction.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả nghệ thuật đều là sự bắt chước tự nhiên.
All art is but imitation of nature.

Một người bạn có thể được coi là kiệt tác của tự nhiên.
A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhà khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì nó hữu dụng; ông ta nghiên cứu nó vì ông ta yêu thích nó, và ông ta yêu thích nó vì nó thật đẹp.
The scientist does not study nature because it is useful; he studies it because he delights in it, and he delights in it because it is beautiful.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự tốt đẹp đơn thuần không làm được gì nhiều trước quyền năng của tự nhiên.
Mere goodness can achieve little against the power of nature.

Tác giả:
Từ khóa:

Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác.
Nature has no principles. She makes no distinction between good and evil.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không thể lừa lọc hay dối gạt tự nhiên. Tự nhiên sẽ chỉ trao cho bạn mục tiêu mà bạn nỗ lực sau khi bạn đã trả cái giá được đòi.
Nature cannot be tricked or cheated. She will give up to you the object of your struggles only after you have paid her price.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tự nhiên luôn khoác trên mình màu sắc của tâm linh.
Nature always wears the colors of the spirit.

Tác giả:
Từ khóa:

Bệnh tật và thuốc chữa giống như hai phe phái trong một thị trấn đang bị vây hãm; mỗi bên cấu xé tan nát bên kia, nhưng cả hai lại đồng lòng chống lại kẻ thù chung, Tự nhiên.
The disease and its medicine are like two factions in a besieged town; they tear one another to pieces, but both unite against their common enemy, Nature.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những kế hoạch để bảo vệ không khí, nước, thiên nhiên và động vật hoang dã thực chất là những kế hoạch để bảo vệ con người.
Plans to protect air and water, wilderness and wildlife are in fact plans to protect man.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Trái đất mỉm cười trong những nụ hoa.
Earth laughs in flowers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cảm giác tò mò là trường học ban đầu của tự nhiên.
A sense of curiosity is nature’s original school of education.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tự nhiên không nhảy vọt.
Nature does not make leaps.

Tác giả:
Từ khóa:

Mục tiêu của khoa học là tạo nên cái bẫy chuột tốt hơn. Mục tiêu của tự nhiên là tạo nên con chuột tốt hơn.
The goal of science is to build better mousetraps. The goal of nature is to build better mice.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nghệ thuật là niềm lạc thú của một linh hồn bước vào tự nhiên và phát hiện tự nhiên cũng có linh hồn.
Art is the pleasure of a spirit that enters nature and discovers that it too has a soul.

Tự nhiên chẳng bao giờ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Nó cứ tiếp tục làm chúng ta không ngang bằng.
Nature has never read the Declaration of Independence. It continues to make us unequal.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luật lệ vĩ đại nhất của Tự nhiên là Tự nhiên tạo ra Sự sống từ Cái chết.
The most mighty of nature’s laws is this, that out of Death she brings Life.

Nếu tự nhiên không đẹp, nó không đáng để hiểu biết, và nếu tự nhiên không đáng để hiểu biết, cuộc đời không đáng để sống.
If nature were not beautiful, it would not be worth knowing, and if nature were not worth knowing, life would not be worth living.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta có thể chống lại luật lệ của con người, nhưng chúng ta không thể chống lại luật lệ của tự nhiên.
We may brave human laws, but we cannot resist natural ones.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con đường của Tự nhiên là nghệ thuật của Chúa trời.
The course of Nature is the art of God.

Tác giả:
Từ khóa: ,