Từ khóa: Y học

Với bệnh tật, hãy tạo thành hai thói quen – giúp đỡ, hoặc ít nhất, không tạo thêm thương tổn.
As to diseases, make a habit of two things — to help, or at least, to do no harm.

Tác giả:
Từ khóa:

Không gì khiến con người tiến gần thần linh hơn việc trao sức khỏe cho con người.
In nothing do men more nearly approach the gods, than in giving health to men.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào.
Healthy citizens are the greatest asset any country can have.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Công bố quá khứ, chẩn đoán hiện tại, đoán trước tương lai.
Declare the past, diagnose the present, foretell the future.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu y học phổ cập cho con người sự sáng suốt cũng như tri thức, đó sẽ là sự bảo vệ tốt nhất đối với những bác sĩ có kỹ thuật và được đào tạo tốt.
If popular medicine gave the people wisdom as well as knowledge, it would be the best protection for scientific and well-trained physicians.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Niềm tin rằng chỉ có một cách sống đúng, một cách duy nhất cho các vấn đề của tôn giáo, chính trị, tình dục, y học là gốc rễ của mối đe dọa lớn nhất đối với con người: những đồng loại của anh ta khăng khăng muốn chi phối sự cứu rỗi, sự an toàn, và sự minh mẫn của anh ta.
The belief that there is only one right way to live, only one right way to regulate religious, political, sexual, medical affairs is the root cause of the greatest threat to man: members of his own species, bent on ensuring his salvation, security, and sanity.

Một trong những nghĩa vụ đầu tiên của người bác sĩ là giáo dục dân chúng không dùng thuốc… Xà phòng và nước và lẽ thường tình là thuốc sát trùng tốt nhất.
One of the first duties of the physician is to educate the masses not to take medicine…. Soap and water and common sense are the best disinfectants.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc đời quá ngắn, mà nghề thì quá dài để học.
The life so short, the craft so long to learn.

Tác giả:
Từ khóa:

Hướng ý chí của bệnh nhân vào chống lại bệnh tật của mình là nghệ thuật y khoa tối thượng.
To array a man’s will against his sickness is the supreme art of medicine.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hào quang của y học là nó luôn tiến về phía trước, và luôn luôn có thêm nhiều điều để học. Những bệnh tật của ngày hôm nay không che phủ chân trời của ngày mai, mà thúc đẩy nỗ lực lớn hơn nữa.
The glory of medicine is that it is constantly moving forward, that there is always more to learn. The ills of today do not cloud the horizon of tomorrow, but act as a spur to greater effort.

Tác giả:
Từ khóa:

Thể xác và tinh thần không thể tách ra trong chữa trị, bởi chúng là một và không thể chia tách. Những tâm thần bệnh tật cũng cần chữa trị như cơ thể bệnh tật.
Body and soul cannot be separated for purposes of treatment, for they are one and indivisible. Sick minds must be healed as well as sick bodies.

Tác giả:
Từ khóa:

Nghệ thuật y khoa là việc làm bệnh nhân vui vẻ trong khi tự nhiên chữa bệnh.
The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều tồi tệ nhất về thuốc men là loại này khiến ta lại phải cần loại khác.
The worst thing about medicine is that one kind makes another necessary.

Tác giả:
Từ khóa:

Từ lâu tôi đã học được rằng tiểu phẫu là khi người khác bị phẫu thuật, chứ không phải bạn.
I learned a long time ago that minor surgery is when they do the operation on someone else, not you.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong tất cả mọi hình thức bất bình đẳng, bất bình đẳng về chăm sóc y tế là gây sốc và bất nhân nhất.
Of all the forms of inequality, injustice in health care is the most shocking and inhumane.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong phòng bệnh, sự cảm thông đáng giá mười xu bằng với y học đáng giá mười đô la.
In the sick room, ten cents’ worth of human understanding equals ten dollars’ worth of medical science.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì khiến con người tiến gần tới thánh thần hơn là trao sức khỏe cho con người.
In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

Tác giả:
Từ khóa:

Bệnh tật và thuốc chữa giống như hai phe phái trong một thị trấn đang bị vây hãm; mỗi bên cấu xé tan nát bên kia, nhưng cả hai lại đồng lòng chống lại kẻ thù chung, Tự nhiên.
The disease and its medicine are like two factions in a besieged town; they tear one another to pieces, but both unite against their common enemy, Nature.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mục đích của y học là ngăn chặn bệnh tật và kéo dài cuộc sống, y học lý tưởng là xóa bỏ nhu cầu cần đến bác sĩ.
The aim of medicine is to prevent disease and prolong life, the ideal of medicine is to eliminate the need of a physician.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc đời thì ngắn, mà nghề thì miên man; cơn bệnh phập phù; kinh nghiệm hiểm nguy, còn quyết định thì thật khó. Người thầy thuốc không phải chỉ chuẩn bị để tự mình làm những gì là đúng, mà còn làm cho bệnh nhân, người đi theo và các yếu tố xung quanh hợp tác hài hòa.
Life is short, and Art long; the crisis fleeting; experience perilous, and decision difficult. The physician must not only be prepared to do what is right himself, but also to make the patient, the attendants, and externals cooperate.

Tác giả:
Từ khóa:

Y học là người vợ hợp pháp của tôi, và văn học là cô bồ. Khi tôi phát chán với một bên, tôi qua đêm với bên còn lại.
Medicine is my lawful wife, and literature is my mistress. When I get fed up with one, I spend the night with the other.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nghệ thuật chữa trị giống như ngôi đền bị dỡ mái, trần trụi trên đỉnh và rạn nứt dưới móng.
The art of healing is like an unroofed temple, uncovered at the top and cracked at the foundation.

Tác giả:
Từ khóa:

Biết bao nhiêu kẻ cô độc trên thế gian đã biết đến nghĩa vụ giản đơn của tình bằng hữu và sự an ủi giữa người với người, ở trong bệnh viện.
How many desolate creatures on the earth have learnt the simple dues of fellowship and social comfort, in a hospital.

Tác giả:
Từ khóa:

Không thể chữa trị một người bệnh tin tưởng rằng mình khỏe mạnh.
There is no curing a sick man who believes himself to be in health.

Tác giả:
Từ khóa: