Từ khóa: Trí nhớ

Nghệ thuật ghi nhớ thực sự là nghệ thuật của sự chú tâm.
The true art of memory is the art of attention.

Tác giả:
Từ khóa:

Trí nhớ chỉ biết nhìn lại phía sau là trí nhớ tồi.
It’s a poor sort of memory that only works backwards.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta thường quên nhiều hơn nhớ.
We have all forgot more than we remember.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi có trí nhớ tốt. Nhưng tôi sẽ quan tâm tới ký ức ngay cả khi tôi có trí nhớ tồi, bởi tôi tin rằng ký ức là linh hồn của ta. Nếu ta hoàn toàn đánh mất ký ức, ta chẳng có linh hồn.
I have a good memory. But I would be interested in memory even if I had a bad memory, because I believe that memory is our soul. If we lose our memory completely, we are without a soul.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Học tập mà không có mong muốn học tập làm hư trí nhớ, và nó không giữ lại được cái gì nó tiếp nhận.
Study without desire spoils the memory, and it retains nothing that it takes in.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta không nghe thấy điều mà mình nghe được…, chỉ điều mình nhớ mà thôi.
We do not hear what we hear…, only what we remember.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy sống nhờ trí tưởng tượng của mình thay vì nhờ trí nhớ.
Live out of your imagination instead of out of your memory.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chức năng của trí nhớ không chỉ là để bảo tồn, mà còn để ném đi. Nếu bạn ghi nhớ mọi thứ trong cả cuộc đời, bạn sẽ bệnh tật.
The function of memory is not only to preserve, but also to throw away. If you remembered everything from your entire life, you would be sick.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi có nhớ đấy chứ, và khi tôi cố nhớ, tôi quên.
I do remember, and then when I try to remember, I forget.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Câu súc tích giống như đinh nhọn buộc sự thật đóng lên trí nhớ chúng ta.
Pithy sentences are like sharp nails which force truth upon our memory.

Tác giả:
Từ khóa:

Voi có thể nhớ, nhưng chúng ta là con người, và con người nhân từ có thể quên.
Elephants can remember, but we are human beings and mercifully human beings can forget.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy nhớ, bạn của tôi, rằng tri thức mạnh hơn trí nhớ, và chúng ta không nên tin thứ yếu hơn.
Remember my friend, that knowledge is stronger than memory, and we should not trust the weaker.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy đọc bản thân thay vì đọc sách. Chân lý không nằm bên ngoài, đó chỉ là trí nhớ, không phải trí tuệ. Trí nhớ mà không có trí tuệ giống như cái phích nước rỗng – nếu bạn không đổ đầy nó, nó vô dụng.
Read yourself, not books. Truth isn’t outside, that’s only memory, not wisdom. Memory without wisdom is like an empty thermos bottle – if you don’t fill it, it’s useless.

Trí nhớ con người cũng giống như quả nho vậy, từng chùm đính trên cây, óng oánh sáng long lanh, bỗng “phụt” một cái liền rơi xuống đất, khiến người trở tay không kịp!

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi nhớ điều mà tôi không muốn nhớ; tôi không thể quên điều mà tôi muốn quên.
I remember the very thing that I do not wish to; I cannot forget the things I wish to forget.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp.
The heart’s memory eliminates the bad and magnifies the good.

Chúa cho chúng ta trí nhớ để ta có thể có hoa hồng vào tháng Mười hai.
God gave us memory so that we might have roses in December.

Tác giả:
Từ khóa:

Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn lao.
A retentive memory may be a good thing, but the ability to forget is the true token of greatness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi chỉ thấy rõ ràng những gì tôi nhớ.
I only see clearly what I remember.

Tác giả:
Từ khóa:

Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém.
Happiness is nothing more than good health and a bad memory.