Sức nặng của thế giới là tình yêu. Dưới gánh nặng của sự cô độc, dưới gánh nặng của sự bất mãn.
The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-13T20:19:34+07:00 , , , DanhNgon.Net