Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
你不要一直不满人家, 你应该一直检讨自己才对。不满人家,是苦了你自己。

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-07T16:10:33+07:00 DanhNgon.Net