Tác giả: Abigail Adams

Tri thức là thứ tốt đẹp, và mẹ Eva cũng nghĩ như vậy; nhưng nàng bị trừng phạt quá nặng nề vì nó, đến nỗi hầu hết con gái nàng đều sợ hãi nó từ thủa ấy.
Well, knowledge is a fine thing, and mother Eve thought so; but she smarted so severely for hers, that most of her daughters have been afraid of it since.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số góc nhìn đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.
I’ve always felt that a person’s intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu sự quan tâm và chăm sóc nhất định không được trao cho người phụ nữ, chúng ta quyết tâm phản kháng, và sẽ không để bản thân bị trói buộc bởi bất cứ luật lệ nào mà chúng ta không có giọng nói và không được phát ngôn.
If particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to foment a rebellion, and will not hold ourselves bound by any laws in which we have no voice or representation.

Tôi ghét phàn nàn… Không ai không có khó khăn, dù là tầng lớp thượng lưu hay tầng lớp dưới, và mỗi người biết rõ nhất giày của mình bó chặt ở đâu.
I hate to complain…No one is without difficulties, whether in high or low life, and every person knows best where their own shoe pinches.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu chúng ta không dốc sức phụng sự nhân loại, chúng ta nên phụng sự ai đây?
If we do not lay out ourselves in the service of mankind whom should we serve?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một chút của cái mà bạn gọi là lòe loẹt là rất cần thiết để trông giống như phần còn lại của thế giới.
A little of what you call frippery is very necessary towards looking like the rest of the world.

Tác giả:
Từ khóa:

Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao.
Great necessities call out great virtues

Tác giả:
Từ khóa: ,