Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.
A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-14T23:12:28+07:00 , , , DanhNgon.Net