Thất bại lớn nhất của con người là anh ta bỏ cuộc trước khi nhận ra mình gần đến thành công như thế nào.
The biggest failure of man is that he gives up before he realizes how close he was to success.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-22T08:16:36+07:00 , , , , DanhNgon.Net