Con người tiến đến chân lý tưởng chừng không thể vươn tới nhờ đi qua hàng loạt sai lầm.
Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-22T23:24:05+07:00 , , , , DanhNgon.Net