Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân.
Beauty is worse than wine, it intoxicates both the holder and beholder.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-23T18:06:17+07:00 DanhNgon.Net