Tác giả: Derek Mahon

Những điều nhỏ bé mà bạn đã từng thấy dưới con mắt trẻ thơ sẽ không bao giờ biến mất. Ý thức chính là như vậy.
The little things that you saw with a child’s eye and that will never go away. That’s what consciousness is all about.

Tác giả:
Từ khóa: ,