Tác giả: Aaron Copland

Cảm hứng có thể là một hình thái của siêu thức, hoặc có lẽ là tiềm thức – tôi không chắc. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó đối lập với ý thức.
Inspiration may be a form of super-consciousness, or perhaps of subconsciousness – I wouldn’t know. But I am sure it is the antithesis of self-consciousness.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Âm nhạc phức tạp không nhất định là tốt hơn hay tệ hơn âm nhạc đơn giản.
Music that is born complex is not inherently better or worse than music that is born simple.

0

Toàn bộ vấn đề có thể nêu ra chỉ đơn giản bằng cách hỏi, “Âm nhạc có ý nghĩa gì không?” Câu trả lời của tôi sẽ là “Có”. Và “Bạn có thể dùng ngôn từ để nói lên ý nghĩa của âm nhạc hay không”. Câu trả lời của tôi sẽ là “Không”.
The whole problem can be stated quite simply by asking, ‘Is there a meaning to music?’ My answer would be, ‘Yes.’ And ‘Can you state in so many words what the meaning is?’ My answer to that would be, ‘No.’

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu một nhà văn viết ra hai từ về âm nhạc, thì một từ sẽ là sai.
If a literary man puts together two words about music, one of them will be wrong.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,