Cảm hứng có thể là một hình thái của siêu thức, hoặc có lẽ là tiềm thức – tôi không chắc. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó đối lập với ý thức.
Inspiration may be a form of super-consciousness, or perhaps of subconsciousness – I wouldn’t know. But I am sure it is the antithesis of self-consciousness.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-22T11:51:51+07:00 , DanhNgon.Net