Tác giả: Sinclair Lewis

Ai cũng là nhà vua chừng nào có người để cúi đầu nhìn xuống.
Every man is a king so long as he has someone to look down on.

Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ trong vài tuần, anh ta đã học được rằng không có khổ đau và ngờ vực, không thể có con người trọn vẹn.
In a matter of weeks, he had learned that without suffering and doubt, there can be no whole human being.

Không thể làm nản lòng người viết văn chân chính – họ chẳng quan tâm bạn nói gì, họ sẽ vẫn viết.
It is impossible to discourage the real writers – they don’t give a damn what you say, they’re going to write.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vấn đề của đất nước này là có quá nhiều người thích nói, “Vấn đề của đất nước này là…”
The trouble with this country is that there are too many people going about saying, “The trouble with this country is….”

Tác giả:
Từ khóa:

Con người lấy một ly rượu, ly rượu lấy một ly rượu khác, và rượu bắt lấy con người.
A man takes a drink, the drink takes another, and the drink takes the man.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc đời khó khăn và phức tạp đến lạ lùng… Không cải cách nào sẽ khiến nó dễ dàng hơn. Hầu hết chúng ta những người lao động – hay muốn lao động – sẽ luôn luôn gặp phải rắc rối hay bất mãn. Vì vậy chúng ta phải học cách giữ bình tĩnh, và rèn luyện tất cả tài năng của mình, và khiến người khác hạnh phúc.
Life is hard and astonishingly complicated…. No one great reform will make it easy. Most of us who work — or want to work — will always have trouble or discontent. So we must learn to be calm, and train all our faculties, and make others happy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hầu hết các phiền phức đều không cần thiết. Chúng ta chiến thắng Tự nhiên; chúng ta có thể bắt tự nhiên mọc lúa mì; chúng ta có thể giữ ấm khi tự nhiên gọi bão tuyết. Thế nên chúng ta dựng lên ác quỷ chỉ vì thích thú – chiến tranh, trò chính trị, phân biệt chủng tộc, tranh chấp lao động.
Most troubles are unnecessary. We have Nature beaten; we can make her grow wheat; we can keep warm when she sends blizzards. So we raise the devil just for pleasure–wars, politics, race-hatreds, labor-disputes.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta khó chịu nếu ăn quá nhiều bánh quy, nhưng thậm chí sẽ còn khó chịu hơn nếu chẳng có cái bánh quy nào.
We’d get sick on too many cookies, but ever so much sicker on no cookies at all.

Tác giả:
Từ khóa:

Quảng cáo là một yếu tố kinh tế đáng giá bởi vì đấy là cách rẻ nhất để bán hàng, đặc biệt là khi món hàng vô giá trị.
Advertising is a valuable economic factor because it is the cheapest way of selling goods, particularly if the goods are worthless.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người viết văn có sức mạnh hiếm hoi ít ai khác có: Chúng ta có thể gây buồn chán cho người khác ngay cả lâu sau khi ta qua đời.
Writers have a rare power not given to anyone else: we can bore people long after we are dead.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà bạn sử dụng cái kiếm được như thế nào mới quyết định đẳng cấp.
It isn’t what you earn but how spend it that fixes your class.

Tác giả:
Từ khóa: