Từ khóa: Kiếm sống

Có thu nhập bất biến thì tốt hơn là chỉ được yêu quý.
It is better to have a permanent income than to be fascinating.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.
It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có những người đã học được cách kiếm sống tốt, nhưng họ lại chưa học được cách sống tốt.
Some people have learned to earn well but they haven’t learned to live well.

Tác giả:
Từ khóa:

Những đồng xu không rơi xuống từ thiên đường. Chúng phải được kiếm ở chốn phàm trần này.
Pennies do not come from heaven. They have to be earned here on earth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng để việc kiếm sống ngăn cản bạn có được cuộc sống.
Don’t let making a living prevent you from making a life.

Tác giả:
Từ khóa:

Cách trị nhà cốt ở hòa, cách mưu sinh cốt ở chăm.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tôi biết tôi không đủ mạnh mẽ để xẻ mình ra thành người kiếm sống và người sáng tác.
I know that I haven’t powers enough to divide myself into one who earns and one who creates.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà bạn sử dụng cái kiếm được như thế nào mới quyết định đẳng cấp.
It isn’t what you earn but how spend it that fixes your class.

Tác giả:
Từ khóa:

Để kiếm được nhiều hơn bạn phải học nhiều hơn.
To earn more, you must learn more.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể kiếm sống, hoặc bạn có thể hoạch định cuộc sống.
You have two choices: You can make a living, or you can design a life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn không học hỏi trong khi đang kiếm tiền, bạn tự lừa mình mất đi phần tốt hơn trong thu nhập.
If you are not learning while you’re earning, you are cheating yourself out of the better portion of your compensation.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.
Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Kiếm nhiều hết sức có thể. Tiết kiệm nhiều hết sức có thể. Đầu tư nhiều hết sức có thể. Cho đi nhiều hết sức có thể.
Earn as much as you can. Save as much as you can. Invest as much as you can. Give as much as you can.