Cuộc đời khó khăn và phức tạp đến lạ lùng… Không cải cách nào sẽ khiến nó dễ dàng hơn. Hầu hết chúng ta những người lao động – hay muốn lao động – sẽ luôn luôn gặp phải rắc rối hay bất mãn. Vì vậy chúng ta phải học cách giữ bình tĩnh, và rèn luyện tất cả tài năng của mình, và khiến người khác hạnh phúc.
Life is hard and astonishingly complicated…. No one great reform will make it easy. Most of us who work — or want to work — will always have trouble or discontent. So we must learn to be calm, and train all our faculties, and make others happy.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-26T05:28:59+07:00 , DanhNgon.Net