Không thể làm nản lòng người viết văn chân chính – họ chẳng quan tâm bạn nói gì, họ sẽ vẫn viết.
It is impossible to discourage the real writers – they don’t give a damn what you say, they’re going to write.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-13T08:21:41+07:00 , DanhNgon.Net