Con người lấy một ly rượu, ly rượu lấy một ly rượu khác, và rượu bắt lấy con người.
A man takes a drink, the drink takes another, and the drink takes the man.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-03T02:24:40+07:00 , DanhNgon.Net