Vấn đề của đất nước này là có quá nhiều người thích nói, “Vấn đề của đất nước này là…”
The trouble with this country is that there are too many people going about saying, “The trouble with this country is….”

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-01T13:07:53+07:00 DanhNgon.Net