Từ khóa: Chí khí

Người đặt mọi thứ dẫn tới hạnh phúc phụ thuộc vào bản thân mình, chứ không phải người khác, đã lập kế hoạch tốt nhất để sống hạnh phúc. Đây là con người biết tiết chế, con người có chí khí và có sự sáng suốt.
The man who makes everything that leads to happiness depends upon himself, and not upon other men, has adopted the very best plan for living happily. This is the man of moderation, the man of manly character and of wisdom.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Ðại trượng phu sinh ra ở đời để phò nguy cứu khổ lưu tiếng lại nghìn năm, chớ đâu để làm tôi tớ cho người.

Tác giả:
Từ khóa:

Tâm phải cho to để dung nạp những người trong thiên hạ; tâm phải cho rộng để chịu đựng cái hay trong thiên hạ; tâm phải công bằng để bàn việc trong thiên hạ; tâm phải trầm tiềm để xét lý trong thiên hạ; tâm phải vững vàng để chống lại với biến cố trong thiên hạ.

Tác giả:
Từ khóa:

Những viên đá nền móng cho thành công cân bằng là trung thực, chí khí, chính trực, niềm tin, yêu thương và trung thành.
The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty.

Người ta không thể cưỡi lên lưng bạn nếu lưng bạn không cong.
A man can’t ride your back unless it’s bent.

Tác giả:
Từ khóa:

Tài năng, kỹ năng hay tài hùng biện, dù nhiều bao nhiêu cũng không thể chống đỡ ta như sự chính trực, chí khí và thái độ.
No amount of talents, skills or charisma can sustain us the way integrity, character & attitude does.

Những người vĩ đại chỉ vĩ đại vì chúng ta quỳ xuống. Hãy đứng lên.
The great are only great because we are on our knees. Let us rise up.

Tác giả:
Từ khóa:

Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu trí.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Tài năng là thiên bẩm, nhưng chí khí là lựa chọn.
Talent is a gift, but character is a choice.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Gian khổ chất chồng là lò tôi luyện hình thành chí khí.
Surmounting difficulty is the crucible that forms character.

Tác giả:
Từ khóa:

Người có chí thì việc gì cũng nên.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm quan mà có tính nhàn tản yên vui, công việc tất nhiên trễ nải; làm quan mà đem lòng thương công kế lợi, tâm địa tất nhiên gian tham.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người nào có chí, làm việc hay nên.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tôi đang ở trong vị thế để nói lên suy nghĩ của mình. Và đó là điều tôi dự định làm. Chúng ta những người đang sống hôm nay có thể ảnh hưởng tới tương lai của nền văn minh.
I am in a position to speak my mind. And that is what I propose to do. Those of us who are living today can influence the future of civilization.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

Tác giả:
Từ khóa:

Tâm niệm trầm tiềm mãi mãi, thì lẽ gì mà nghĩ chả ra. Chí khí phấn phát luôn luôn, thì việc gì mà chả làm nổi.

Tác giả:
Từ khóa:

Không thành công cũng thành nhân.

Tác giả:
Từ khóa:

Học trò trong nước mà không có chí tiết, thì thế nước thoi thóp như người sắp chết.

Tác giả:
Từ khóa:

Chí khí, trong những điều lớn lao và nhỏ nhặt, có nghĩa là làm đến tận cùng những gì bạn cảm thấy mình có thể làm.
Character, in great and little things, means carrying through what you feel able to do.

Tác giả:
Từ khóa:

Sức mạnh tinh thần là nhiều thứ và khá khó để diễn giải. Những phẩm chất của nó là sự hy sinh và tiết chế. Và quan trọng nhất, nó được kết hợp với ý chí kỷ luật sắt đá không chịu thỏa hiệp. Đó là một trạng thái tinh thần mà bạn có thể gọi là chí khí trong hành động.
Mental toughness is many things and rather difficult to explain. Its qualities are sacrifice and self-denial. Also, most importantly, it is combined with a perfectly disciplined will that refuses to give in. It’s a state of mind-you could call it character in action.

Tác giả:
Từ khóa:

Sống không phải là ký sinh trùng của thế gian, sống để mưu đồ một công cuộc hữu ích gì cho đồng bào tổ quốc.

Tác giả:
Từ khóa:

Chiến thắng yêu cầu tài năng, lặp lại chiến thắng đòi hỏi chí khí.
Winning takes talent, to repeat takes character.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dậy sớm, thức khuya, nghĩ làm sao không để nhục đến cha mẹ.

Tác giả:
Từ khóa:

Thước đo tối thượng về con người không phải là nơi anh ta đứng trong thời kỳ thoải mái và thuận lợi, mà là nơi anh ta đứng trong thời kỳ thách thức và nhiều tranh cãi.
The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.

Tác giả:
Từ khóa: