Tác giả: Nguyễn Thái Học

Hãy tiến lên đi! Mặc dù bước ta ngắn nhưng ta có thể đi khắp thế gian.

Tác giả:
Từ khóa:

Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không thành công cũng thành nhân.

Tác giả:
Từ khóa: