Từ khóa: Công bằng

Cuộc đời chẳng bao giờ công bằng, và có lẽ với hầu hết chúng ta, thật may mắn vì là như thế.
Life is never fair, and perhaps it is a good thing for most of us that it is not.

Tác giả:
Từ khóa:

Có thể chấp nhận sự bất công khá dễ dàng; công bằng mới là thứ làm nhức nhối.
Injustice is relatively easy to bear; what stings is justice.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không công bằng nếu yêu cầu người khác điều chính mình không sẵn sàng làm.
It is not fair to ask of others what you are not willing to do yourself.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn sẽ hối tiếc rất nhiều điều trong đời, nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã quá tốt hay quá công bằng.
You will regret many things in life, but you will never regret being too kind or too fair.

Trời không che riêng, đất không chở riêng, mặt trời mặt trăng không soi sáng riêng.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc đời này, không công bằng đâu.
세상은 공평하지 않는다.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết.
As men, we are all equal in the presence of death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vấn đề chính trị của con người là kết hợp được ba thứ: hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội, và tự do cá nhân.
The political problem of mankind is to combine three things: economic efficiency, social justice and individual liberty.

Cuộc sống không công bằng; hãy quen với điều đó đi.
Life is not fair; get used to it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn nhất định phải có được sự công bằng để sống cuộc đời thành công và hạnh phúc, bạn sẽ không làm được điều đó trong kiếp này, trên hành tinh này.
If you intend to insist on justice in order to live a successful and happy life, you will not do so in this lifetime, on this planet.

Tôi hoàn toàn nhận ra rằng không sự giàu sang hay địa vị nào có thể trường tồn, trừ phi được xây dựng trên sự thật và sự công bằng, bởi vậy, tôi sẽ không tham gia vào giao dịch nào mà không có lợi cho tất cả các bên.
I fully realize that no wealth or position can long endure, unless built upon truth and justice, therefore, I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects.

Trên đời này chẳng có gì là công bằng cả, chẳng qua là mọi người cảm thấy thế nào là công bằng thôi.

Tác giả:
Từ khóa:

Người nhất nhất công bằng thật tàn nhẫn. Có ai sống trên thế gian này mà lúc nào cũng được phán xét công bằng?
He who is only just is cruel. Who on earth could live were all judged justly?

Tác giả:
Từ khóa:

Trước khi số đông con người tràn đầy tinh thần trách nhiệm đối với lợi ích của người khác, công bằng xã hội sẽ chẳng bao giờ đạt được.
Until the great mass of the people shall be filled with the sense of responsibility for each other’s welfare, social justice can never be attained.

Tác giả:
Từ khóa: , ,