Tác giả: Danh ngôn tiếng Hàn

Không mong muốn, không có kết quả.
바라지 않으면 결과가 오지 않는다.

Tác giả:
Từ khóa:

Người giàu thường biết lắng nghe.
부자들은 귀가 크다.

Không có lương tâm thì tất cả mọi thứ sẽ thất bại.
양심적이지 못하면 모든 것이 실패한다.

Tác giả:
Từ khóa:

Phải giữ lấy nguyên tắc của mình thì mới có thể thành công.
자기의 원칙을 지켜야 성공한다.

Cho dù có trí tuệ đến mấy, không có dũng khí thì không bao giờ có kết quả.
용기가 없이는 어떤 지혜도 결실을 맺을 수 없다.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta sinh ra trên trái đất này bằng hai bàn tay không. Nhưng mục tiêu của đời người là phải làm được một cái gì đó cho cuộc đời.
우리는 빈 손으로 이 세상에 태어났다. 그러나 인생의 목표는 무(아무것도 없는 것)에서 무엇인가를 만들어 내는 것이다.

Trong thế giới hiện thực, việc bạn kết giao với ai rất quan trọng
현실속에서당신이누구랑함께하느냐는아주중요하다.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn đi theo ruồi bạn vào nhà vệ sinh
Nếu bạn đi theo ong bạn sẽ đươc gặp hoa
Nếu bạn đi theo kẻ ăn xin bạn sẽ trở thành ăn xin.
리를따라다니면화장실로가게되고
꿀벌을따라다니면꽃을만나게되고
거지를따라다니면구걸을하게된다.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi gặp khó khăn lớn như núi, nghĩa là việc lớn sắp thành.
사람은 산 같은 난관을 마주칠 때 큰 일을 이룰 수 있다.

Không nhiệt huyết, thì thôi đừng làm hay hơn.
열정적이지 못하면 하지 않는 것이 좋다.

Tác giả:
Từ khóa:

Thành công nhiều khi được quyết định bởi nhân phẩm hơn là năng lực, trí tuệ hay vận may.
성공이란 지성이나 행운보다는 인품에 좌우 될 때가 많다.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc đời này, không công bằng đâu.
세상은 공평하지 않는다.

Tác giả:
Từ khóa: