Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết.
As men, we are all equal in the presence of death.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-27T21:38:30+07:00 , , , DanhNgon.Net