Tác giả: Gia Ngữ

Trời không che riêng, đất không chở riêng, mặt trời mặt trăng không soi sáng riêng.

Tác giả:
Từ khóa:

Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi.

Tác giả:

Cây muốn lặng, gió chẳng đừng; con muốn nuôi, cha mẹ đã khuất.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ tự cho mình là giỏi thì tai không nghe được lời khôn lẽ phải nữa.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chớ nói nhiều, nói nhiều lỗi nhiều.

Tác giả:

Kẻ biết làm con, vậy sau mới biết làm cha.

Tác giả:
Từ khóa:

Cây chi, cây lan tuy mọc chỗ rừng vắng mà hoa vẫn thơm; người quân tử theo lẽ phải, làm điều hay, tuy gặp khốn cùng, mà tiết hạnh vẫn không đổi.

Tác giả:
Từ khóa: ,