Từ khóa: Nhân quả

Cứ làm việc tốt phần mình, trời sẽ cho các thứ khác.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ trước khi đóng sập cửa, trước khi đốt cầu, trước khi cưa gãy cành cây mà ta đang ngồi ở trên.
We should think seriously before we slam doors, before we burn bridges, before we saw off the limb on which we find ourselves sitting.

Tác giả:
Từ khóa:

Hành thiện gặt quả thiện
Hành ác gặt quả ác
Đã gieo hạt giống nào
Người phải gặt quả nấy…

Kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh.
人惡人怕天不怕,人善人欺天不欺。
Nhân ác nhân phạ thiên bất phạ, nhân thiện nhân khi thiên bất khi.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống cũng giống như trò chơi boomerang. Sớm hay muộn rồi những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta với sự chính xác đến không ngờ.
The game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with astounding accuracy.

Tác giả:
Từ khóa:

Trời làm nên tai họa còn có thể tránh được, tự mình làm nên tai họa, thì không thể sống được.

Tác giả:
Từ khóa:

Hành động tốt đem lại quả tốt. Hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần, chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt, ngày xấu. Đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn chờ đợi ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành bạn sẽ gặt quả vui, làm ác bạn sẽ mang quả khổ.
Good act bring good result, bad actions bring bad result. Don’t expect the gods to do thing for you, or the angles and guardian deities to protect you, or the auspicious days to help you. These things aren’t true. Don’t believe in them. If you believe in them , you will suffer. You will always be waiting for the right day, the right month, the right year, the angles or the guardian deities. You’ll only suffer that way. Look into your own actions and speech, into your own kamma. Doing good, you inherit goodness, doing bad you inherit badness.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi hành động của chúng ta đều có khả năng gây ra đau khổ, và mọi điều chúng ta làm đều có hệ quả với tiếng vang vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên hành động. Nó có nghĩa là chúng ta nên hành động cẩn thận. Mọi chuyện đều có ý nghĩa.
Every single act we do has the potential of causing pain, and every single thing we do has consequences that echo way beyond what we can imagine. It doesn’t mean we shouldn’t act. It means we should act carefully. Everything matters.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Gieo hạt không khó như gặp hái.
Sowing is not as difficult as reaping.

Tác giả:
Từ khóa:

Độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to bấy nhiêu. Có mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu.

Tác giả:
Từ khóa:

Hành thiện gặp quả thiện
Hành ác gặt quả ác
Ðã gieo hạt giống nào
Người phải gặt quả nấy…

Tác giả:
Từ khóa:

Tương lai được mua bằng hiện tại.
The future is purchased by the present.

Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán giận.
因果不曾亏欠过我们什么,所以请不要抱怨。

Tác giả:
Từ khóa:

Con người thường tìm kiếm cách nhanh nhất và dễ nhất để đạt được những điều mình muốn, ngay lập tức, mà không cân nhắc hay cân nhắc rất ít tới hậu quả của những hành vi đó trong dài hạn.
People invariably seek the fastest and easiest way to get the things they want, right now, with little or no concern for the long-term consequences of their behaviors.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ ngủ trên giường hồng ăn năn giữa thảm gai.
And he repents in thorns that sleeps in beds of roses.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nguyên nhân và hệ quả là hai mặt của một vấn đề.
Cause and effect are two sides of one fact.

Ta không thể chỉ sống vì mình. Hàng ngàn sợi chỉ kết nối ta với đồng loại; và giữa những sợi chỉ ấy, những sợi tình cảm, hành động của ta trở thành nguyên nhân, và chúng quay lại với ta là hệ quả.
We cannot live only for ourselves. A thousand fibers connect us with our fellow men; and among those fibers, as sympathetic threads, our actions run as causes, and they come back to us as effects.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thấy tai vạ mà hay làm lành, thời tai vạ không đến nữa.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người biết điều họ làm; thường họ biết tại sao mình làm điều mình làm; nhưng điều họ không biết là điều họ làm gây ra điều gì.
People know what they do; frequently they know why they do what they do; but what they don’t know is what what they do does.

Tác giả:
Từ khóa:

Việc lành làm hôm trước, sinh phúc lạc bữa sau.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.
Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.

Cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được, con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang họa.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.
A persons gets out of life what he or she puts in it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là nhờ đã trồng cây từ lâu về trước.
Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Tác giả:
Từ khóa: