Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.
A persons gets out of life what he or she puts in it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-20T02:21:55+07:00 , DanhNgon.Net