Tác giả: Ngạn ngữ Ấn Độ

Tiền bạc là lưỡi rìu chia  đôi những bằng hữu tưởng như bất khả phân.

Việc lành làm hôm trước, sinh phúc lạc bữa sau.

Tác giả:
Từ khóa: