Từ khóa: Nguyên nhân

Có lý do cho tất cả mọi chuyện.
There is a reason why all things are as they are.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân và mục đích, và nó phục vụ bạn.
Everything happens for a reason and a purpose, and it serves you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.
Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.

Nguyên nhân và hệ quả là hai mặt của một vấn đề.
Cause and effect are two sides of one fact.

Một nguyên nhân rất nhỏ mà chúng ta không để ý quyết định một hệ quả đáng kể mà chúng ta không thể không thấy, và rồi chúng ta bảo hệ quả đó là do sự tình cờ.
A very small cause which escapes our notice determines a considerable effect that we cannot fail to see, and then we say that the effect is due to chance.

Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.

Tác giả:
Từ khóa: ,