Tác giả: Walter Cronkite

Cho dù những thư viện của ta tốn kém bao nhiêu, cái giá vẫn rất rẻ nếu so sánh với cái giá phải trả của một đất nước dốt nát.
Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Việc của nhà báo không phải là làm nhà ái quốc hay tự mình quyết định lòng ái quốc nằm ở nơi nào. Việc của anh ta là thuật lại thực tế.
It is not the reporter’s job to be a patriot or to presume to determine where patriotism lies. His job is to relate the facts.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đạo đức của nhà báo là nhận ra những định kiến, thành kiến của mình và tránh cho chúng được in ra.
The ethic of the journalist is to recognize one’s prejudices, biases, and avoid getting them into print.

0

Thành công vĩnh viễn hơn khi bạn đạt được nó mà không vi phạm những nguyên tắc của mình.
Success is more permanent when you achieve it without destroying your principles.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Một nhà báo về chủ đề chính trị, hầu hết chúng ta đều nhận thức được sự cần thiết cố gắng chắc chắn rằng chúng ta không thành kiến khi đưa tin. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghề báo.
A journalist covering politics, most of us are aware of the necessity to try to be sure we’re unbiased in our reporting. That’s one of the fundamentals of good journalism.

0

Việc của chúng ta chỉ là giơ gương lên – để nói và chỉ cho công chúng biết điều đã xảy ra.
Our job is only to hold up the mirror – to tell and show the public what has happened.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không thể tưởng tượng nổi một người thành công lại không đổ hết công hết sức vào trò chơi cuộc đời này.
I can’t imagine a person becoming a success who doesn’t give this game of life everything he’s got.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự giống nhau giữa báo chí khách quan và mục báo góc nhìn cũng giống như sự tương tự giữa Kinh thánh và Tạp chí Playboy.
Objective journalism and an opinion column are about as similar as the Bible and Playboy magazine.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tôi chưa bao giờ có tham vọng trở thành cái gì. Tôi có tham vọng làm được gì đó.
I never had the ambition to be something. I had the ambition to do something.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tôi sớm học được rằng trong thế giới hiện tại, những chiếc mặt nạ của bi kịch và hài kịch treo trên sàn diễn của mọi cuộc đời.
I learned early on that in the real world, the masks of tragedy and comedy adorn the proscenium of every life.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tự do báo chí không chỉ quan trọng đối với nền dân chủ, nó chính là nền dân chủ.
Freedom of the press is not just important to democracy, it is democracy.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi đang ở trong vị thế để nói lên suy nghĩ của mình. Và đó là điều tôi dự định làm. Chúng ta những người đang sống hôm nay có thể ảnh hưởng tới tương lai của nền văn minh.
I am in a position to speak my mind. And that is what I propose to do. Those of us who are living today can influence the future of civilization.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Để tìm kiếm sự thật, bạn phải tìm cả hai mặt của câu chuyện.
In seeking truth you have to get both sides of a story.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ngành báo là điều ta cần để nền dân chủ hữu hiệu.
Journalism is what we need to make democracy work.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự chuyên nghiệp của nghề báo nên là việc nói cho công chúng họ cần biết gì – chứ không phải điều họ muốn biết.
The profession of journalism ought to be about telling people what they need to know – not what they want to know.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,