Để tìm kiếm sự thật, bạn phải tìm cả hai mặt của câu chuyện.
In seeking truth you have to get both sides of a story.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-30T21:35:01+07:00 , , DanhNgon.Net