Tác giả: Bertrand Russell

Anything you’re good at contributes to happiness.

Tác giả:

Khả năng tập trung trong thời gian dài là rất quan trọng để đạt được những thành tựu khó.
To be able to concentrate for a considerable time is essential to difficult achievement.

Tác giả:
Từ khóa: ,