Từ khóa: Định hướng

Người ta không thể đi xa khi không biết mình đang đi đâu.
One never goes so far as when one doesn’t know where one is going.

Là con người có nghĩa là bạn sẽ phạm sai lầm. Và bạn sẽ phạm sai lầm, bởi vì thất bại là cách của Chúa trời để đẩy bạn đi sang hướng khác.
Being human means you will make mistakes. And you will make mistakes, because failure is God’s way of moving you in another direction.

Bạn không thể thay đổi quyết định của mình chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi định hướng của mình chỉ sau một đêm.
You cannot change your decision overnight, but you can change your direction overnight.

Điều lớn lao nhất trên thế gian này không phải là nơi ta đứng mà là hướng ta đi.
The greatest thing in this world is not so much where we stand as in what direction we are moving.

Vị trí hiện tại của bạn không quan trọng bằng hướng bạn đang đi. Đừng nhìn về nơi bạn đã từng ở. Hãy nhìn về nơi bạn đang hướng tới.
Your current position isn’t as important as the direction you are headed in. Don’t look at where you’ve been. Look at where you’re going to.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn đi đúng đường và bạn quyết tâm vững bước, cuối cùng bạn sẽ có tiến triển.
If you’re walking down the right path and you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai sẵn lòng tin rằng ngay cả người lớn, cũng giống như trẻ con, mê muội lang thang trên mặt đất này, và giống như trẻ con, không biết mình đến từ đâu và mình đang đi đâu, hiếm khi hành động với động cơ chân thật, và bị chi phối toàn diện bởi bánh ngọt và đòn roi.
No one is willing to believe that adults too, like children, wander about this earth in a daze and, like children, do not know where they come from or where they are going, act as rarely as they do according to genuine motives, and are as thoroughly governed as they are by biscuits and cake and the rod.

Cho dù bạn đã đi sai hướng lâu như thế nào, bạn luôn có lựa chọn quay đầu lại.
No matter how long you have travelled in the wrong direction, you always have the choice to turn around.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn nên cẩn thận quan sát con đường mà trái tim dẫn bạn đến, rồi lựa chọn con đường ấy bằng tất cả sức mạnh của mình.
You should carefully observe the way toward which your heart draws you, then choose this way with all your strength.

Nếu bạn không biết mình đi đâu, thì bạn chọn đường nào đi cũng không quan trọng.
If you don’t know where you want to go, then it doesn’t matter which path you take.

Tác giả:
Từ khóa:

Cả thế giới bước sang bên cho người biết mình đang đi đâu.
The whole world steps aside for the man who knows where he is going.

Tác giả:
Từ khóa:

Thế giới này có thói quen dọn chỗ cho người có hành động cho thấy anh ta biết mình đang đi đâu.
The world has the habit of making room for the man whose actions show that he knows where he is going.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc đời không hề có những định luật, công thức áp dụng đúng cho tất cả mọi người – chính bạn phải tìm ra số phận và con đường đi riêng cho mình.

Tác giả:
Từ khóa:

Một bước sai hướng còn tốt hơn đứng yên tại chỗ suốt cả cuộc đời. Một khi tiến lên phía trước, bạn có thể chỉnh lại phương hướng khi bạn đi. Hệ thống dẫn đường tự động của bạn không thể hướng dẫn bạn nếu bạn ngừng đi và đứng yên.
A step in the wrong direction is better than staying “on the spot” all your life. Once you’re moving forward you can correct your course as you go. Your automatic guidance system cannot guide you when you’re stalled, “standing still”.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cùng một ngọn gió đưa đẩy tất cả chúng ta. Ngọn gió kinh tế, ngọn gió xã hội, ngọn gió chính trị. Cùng ngọn gió ấy đưa đẩy tất cả mọi người. Sự khác biệt nơi bạn hạ cánh một năm sau, ba năm sau, năm năm sau, sự khác biệt ở điểm đến không phụ thuộc vào ngọn gió mà vào hướng buồm.
The same wind blows on us all. The economic wind, the social wind, the political wind. The same wind blows on everybody. The difference in where you arrive in one year, three years, five years, the difference in arrival is not the blowing of the wind but the set of the sail.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu thì đường nào cũng sẽ dẫn bạn tới đó.
If you don’t know where you are going, any road will get you there.

Tác giả:
Từ khóa:

Phương hướng của bạn quan trọng hơn tốc độ.
Your direction is more important than your speed.

Tác giả:
Từ khóa:

Đôi khi trong gió bão, ta tìm ra đúng hướng đi của mình.

Điều quan trọng không phải ở vị trí ta đang đứng mà ở ở hướng ta đang đi.

Tác giả:
Từ khóa:

Một trong những lý do khiến quá ít người trong chúng ta đạt được điều mình thực sự muốn, đó là bởi chúng ta chẳng bao giờ định hướng sự tập trung của mình; chẳng bao giờ tập trung sức mạnh. Hầu hết người đời nhẩn nha đi qua cuộc đời, chẳng bao giờ quyết định chuyên sâu về bất cứ thứ gì cụ thể.
One reason so few of us achieve what we truly want is that we never direct our focus; we never concentrate our power. Most people dabble their way through life, never deciding to master anything in particular.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn không thể thay đổi cái đích chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi phương hướng chỉ sau một đêm.
You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiếu định hướng, chứ không phải thiếu thời gian, mới là vấn đề. Chúng ta ai cũng có hai mươi tư tiếng một ngày.
Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Năm mới = Cuộc sống mới! Ngay hôm nay hãy quyết định bạn sẽ trở thành ai, bạn sẽ trao gì cho cuộc đời, bạn sẽ sống thế nào.
New Year = A New Life! Decide today who you will become, what you will give, how you will live.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc sống của mình, chúng ta phải kiểm soát những hành động nhất quán của mình. Định hình cuộc đời ta không phải điều ta thỉnh thoảng mới làm, mà là điều mà ta thường xuyên làm.
In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It’s not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.

Tác giả:
Từ khóa: ,