Tác giả: Công ty Walt Disney

Hạnh phúc là tài sản lớn nhất mà ta có.
Happiness is the richest thing we will ever own.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lời tạm biệt có thể dường như là mãi mãi. Lời tạm biệt có thể giống như kết thúc, nhưng trong trái tim tôi là kỷ niệm, và bạn sẽ luôn ở đó.
Goodbye may seem forever. Farewell is like the end, but in my heart is the memory and there you will always be.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người anh hùng thực sự không được đo bằng cường độ sức mạnh của anh ta, mà bằng sức mạnh trong trái tim anh ta.
A true hero isn’t measured by the size of his strength, but by the strength of his heart.

Vận mệnh của chúng ta sống trong chính bản thân ta. Bạn chỉ cần đủ can đảm để nhìn thấy nó.
Our fate lives within us. You only have to be brave enough to see it.

Chấp nhận thất bại, và thất bại chắc chắn sẽ chấp nhận bạn vào sự trông coi vĩnh viễn.
Admit defeat, and defeat will surely admit you into permanent custody.

Bạn nắm giữ vận mệnh của mình – bạn không cần phép thuật để làm điều đó. Và không có đường tắt màu nhiệm nào để giải quyết vấn đề của bạn.
You control your destiny – you don’t need magic to do it. And there are no magical shortcuts to solving your problems.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không biết mình đi đâu, thì bạn chọn đường nào đi cũng không quan trọng.
If you don’t know where you want to go, then it doesn’t matter which path you take.

Tác giả:
Từ khóa: