Từ khóa: Chính kiến

Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm – nhưng người không chịu đứng về bên nào thì luôn luôn sai lầm.
Take sides! Always take sides! You will sometimes be wrong – but the man who refuses to take sides must always be wrong.

Tác giả:
Từ khóa:

Không chính kiến nào đáng để bạn đi đốt nhà hàng xóm.
No opinion is worth burning your neighbor for.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.
Don’t let someone else’s opinion of you become your reality.

Tôi không thích nói chuyện nhiều với những người luôn tán đồng với tôi. Đúng là đôi lúc cũng có thú vị khi nói chuyện với một tiếng vọng, nhưng điều đó sớm trở nên mệt
mỏi.
I don’t like to talk much with people who always agree with me. It is amusing to coquette with an echo for a little while, but one soon tires of it.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm nhà bên đường, gặp ai cũng bàn thì ba năm không xong.

Tác giả:
Từ khóa:

Chính kiến là thứ gây ra nhiều thiệt hại cho trái đất nho nhỏ này hơn bất cứ dịch bệnh hay thảm họa nào.
Opinion has caused more trouble on this little earth than plagues or earthquakes.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.