Trực giác là kinh nghiệm tích tụ trong vô thức hình thành phán đoán trong hiện thực.
Intuition is unconscious accumulated experience informing judgement in real time.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-22T14:21:24+07:00 , , , DanhNgon.Net