Bệnh nhân nào cũng đem theo bên trong người thầy thuốc của chính bản thân mình.
Every patient carries her or his own doctor inside.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-17T23:58:58+07:00 , , DanhNgon.Net