Từ khóa: Lý thuyết

Một ao-xơ hành động đáng giá bằng cả tấn lý thuyết.
An ounce of action is worth a ton of theory.

Lý thuyết là tốt, nhưng một cuộc thực nghiệm tốt sẽ tồn tại mãi mãi.
Theory is a good thing but a good experiment lasts forever.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa. Vì vậy, cho nên các cháu trong lúc học lý luận cũng phải kết hợp với thực hành và tất cả các ngành khác đều phải: lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động.

Lý thuyết hấp dẫn thực hành như nam châm hấp dẫn sắt.
Theory attracts practice as the magnet attracts iron.

Người thực hành mà không có lý thuyết giống như người thủy thủ lên tàu mà không có bánh lái và la bàn và không bao giờ biết mình rồi sẽ dạt tới đâu.
He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and compass and never knows where he may cast.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Suy nghĩ và lý thuyết phải đi trước mọi hành động có ích; thế nhưng bản thân hành động lại cao cả hơn cả suy nghĩ lẫn lý thuyết.
Thought and theory must precede all salutary action; yet action is nobler in itself than either thought or theory.

Lý thuyết là kiến thức không hoạt động. Thực hành là khi mọi thứ đều hoạt động và bạn không biết tại sao.
Theory is knowledge that doesn’t work. Practice is when everything works and you don’t know why.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu thực tế không vừa với học thuyết, hãy thay đổi thực tế.
If the facts don’t fit the theory, change the facts.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn của tôi, tất cả lý thuyết đều màu xám. Nhưng cây đời mãi mãi xanh tươi.
All theory is gray, my friend. But forever green is the tree of life.

Tác giả:
Từ khóa:

Lý thuyết rất hay, nhưng cho tới khi được đưa vào thực tiễn, nó không có giá trị.
Theory is splendid but until put into practice, it is valueless.

Tin sách cả, không có sách còn hơn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trên lý thuyết, chẳng có gì khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Nhưng trong thực hành thì có đấy.
In theory, there is no difference between theory and practice. But in practice, there is.

Tác giả:
Từ khóa: ,