Tác giả: Carl Friedrich Gauss

Toán học là hoàng hậu của khoa học, và số học là hoàng hậu của toán học.
Mathematics is the queen of science, and arithmetic the queen of mathematics.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong toán học không có cuộc luận chiến nào thực sự.
In mathematics there are no true controversies.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi một triết gia bảo điều gì đó là đúng thì điều ấy nhỏ bé không đáng kể. Khi ông ta bảo điều gì đó không phải nhỏ bé, thì điều ấy sai.
When a philosopher says something that is true then it is trivial. When he says something that is not trivial then it is false.

Tác giả:
Từ khóa:

Lý thuyết hấp dẫn thực hành như nam châm hấp dẫn sắt.
Theory attracts practice as the magnet attracts iron.

Các nhà toán học đứng trên vai nhau.
Mathematicians stand on each other’s shoulders.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn biết tôi viết chậm. Đây chủ yếu là bởi tôi chẳng bao giờ thỏa mãn chừng nào còn chưa nói nhiều nhất có thể bằng ít ngôn từ, và viết ngắn gọn tốn nhiều thời gian hơn nhiều viết dài dòng.
You know that I write slowly. This is chiefly because I am never satisfied until I have said as much as possible in a few words, and writing briefly takes far more time than writing at length.

Tác giả:
Từ khóa:

Các phát hiện trong toán học, cũng như hoa violet trong rừng vào mùa xuân, cũng có mùa màng của mình, mùa mà không con người nào có thể đẩy nhanh hay trì hoãn.
Mathematical discoveries, like springtime violets in the woods, have their season which no human can hasten or retard.

Tác giả:
Từ khóa:

Không phải là tri thức, mà chính sự học, không phải sự có được, mà quá trình đi đến nơi, mới đem lại niềm vui lớn nhất.
It is not knowledge, but the act of learning, not possession but the act of getting there, which grants the greatest enjoyment.